Návštěvní řád

Návštěvní řád koupaliště Košťálov

Koupaliště Košťálov, 512 02 Košťálov, č. p. 332,

Majitel a provozovatel: Obec Košťálov, 512 02 Košťálov, č. p. 201, IČ 00275841

Provozní doba pouze za příznivého počasí v období červen – září od 10h do 19 h

Správce areálu: Blanka Klikarová, obsluha technologie: Radek Klikar

Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150, 112
Záchranná služba 155
Policie 158
Správce 731 157 369
Starosta 734 538 413
Obsluha technologie 731 157 369

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 1. Vstup je dovolen pouze v provozní době, s platnou vstupenkou. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje tento Návštěvní řád dodržovat.
 2. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, starší 18 let. Ta za děti ručí odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba, která je povinna zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém objektu, i v prostoru bazénu. Dbejte na to, aby děti byly ukázněné a aby neohrožovaly ostatní, ani sami sebe.
 3. Dětem do 1 roku se vstup za brodítka nedoporučuje.
 4. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivým nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené.
 5. Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 6. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu nebo osobám, jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 7. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
 8. Zákaz vstupu se zvířaty
 9. Zákaz jízdy na jízdním kole
 10. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu projít očistou brodítkem včetně osprchování.
 11. Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, „kraťasech“, spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénu zakázán.
 12. Zakazuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz.
 13. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
 14. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 15. Každý návštěvník je povinen uhradit škody jím způsobené.
 16. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 17. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nebere správa areálu odpovědnost.
 18. Návštěvníci mají zákaz manipulace s vybavením bazénu. Zvláště se pak zakazuje jakákoliv snaha o demontáž, úpravu nebo ucpávání sacích prvků.
 19. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.
 20. Je zakázáno skákat do bazénu mimo vyhrazená místa, vzájemně se potápět, srážet a házet do vody.
 21. Je zakázáno vnášet do bazénu ostré předměty, které mohou způsobit zranění, či poškodit vybavení objektu, totéž platí o předmětech osobní potřeby návštěvníků, kde může neúmyslně dojít ke zranění či poškození vybavení objektu.
 22. Bazén není určen pro samostatné používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání. Tyto osoby smějí bazén používat pouze pod dohledem a plnou zodpovědností odpovědné osoby.
 23. Do bazénu není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbonem či jiným předmětem v puse, který by mohl být návštěvníkem vdechnut.
 24. Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností, nebo nedodržováním či porušením těchto zásad, nenese provozovatel ani dodavatel odpovědnost.
 25. Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 26. Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál.
 27. Je zakázáno kouřit a jíst v bazénu za brodítky, nápoje je možno konzumovat pouze z plastových obalů v prostorách před brodítky.
 28. Na nerezové skluzavce je dovolena jízda pouze vleže nohama napřed.
 29. Je zakázáno křičet, pískat, dělat zbytečný hluk včetně hlasité hudby, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), a vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 30. Je zakázáno plivat na povrchy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli jinak znečišťovat prostory areálu.
 31. Do bazénu je možné vnášet pouze pomůcky na plavání, pouze v případech, kdy je to nezbytné nebo to provozovatel připustil. O použití zábavných předmětů (míčů, ploutví, brýlí,) rozhodne provozovatel nebo plavčík s ohledem na množství návštěvníků.
 32. Do bazénu mohou děti ve věku 1-3 let pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, neurčí-li provozovatel jinak.
 33. Je zakázáno ucpávat, upravovat nebo demontovat sací a výtlačné objekty atrakce a vybavení bazénu – hrozí přisátí!
 34. Koupání je umožněno v běžné provozní době od 10 do 19 hodin i za mírně nepříznivého počasí pro ubytované i příchozí bez přítomnosti plavčíka, ovšem s uzavřením skokanských můstků a skluzavky. I tento provoz může být kdykoli z provozních nebo technických důvodů omezen.

Každý návštěvník je povinen dbát bezpečnostních pokynů a dále pokynů plavčíka, dohlížejícího na bezpečný provoz bazénu a provozovatele a správce!

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými v prostorách areálu.
 2. V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců areálu může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 3. Za zajištění první pomoci a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 4. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

V Košťálově – červen 2023    Milan Havlík, starosta obce